NOVO: Otvaranje EU natječaja za kupnju strojeva i opreme!

Sektor C Prerađivačka industrija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u petak 12. ožujka 2021. otvorilo savjetovanje o novom natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava – “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”!

Predmet natječaja je podrška ulaganjima u zelene i/ili digitalne tehnologije kako bi se ojačala konkurentnost i potaknuo rast tvrtki, a kao odgovor na izazove uzrokovane pandemijom koronavirusa. Pri tome je svrha poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivost prijavitelja (za sada): mikro, malo ili srednje poduzeće iz sektora C Prerađivačka industrija.

Stopa sufinanciranja: od 35% do 70% (ovisno o veličini tvrtke i vrsti ulaganja)

Najniža vrijednost potpore: 500.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore: 7.500.000,00 HRK

Vrste potpora:

 1. Regionalne potpore
  • Iznosi do 35% prihvatljivih troškova za srednje i do 45% za mikro i male poduzetnike.
  • Ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.
 2. Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja
  • Iznosi do 50% prihvatljivih troškova.
  • Ne može prijeći prag od 3.000.000,00 HRK.
 3. Potpore za usavršavanje
  • Iznosi do 60% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća.
  • Iznosi do 70% prihvatljivih troškova za mala i mikro poduzeća.
  • Ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.
 4. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
  • Iznosi do 50% prihvatljivih troškova.
  • Ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.
 5. Potpore male vrijednosti (de minimis)
  • Iznosi do 50% prihvatljivih troškova.
  • Ne može prelaziti 10% ukupne vrijednosti projekta te ne može iznositi više od 1.400.000,00 HRK.

Udio zatražene regionalne potpore mora iznositi najmanje 60% od ukupnog zatraženog iznosa bespovratnih sredstava.

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE TROŠKOVA:

 1. Ulaganje u materijalnu imovinu
  • priprema zemljišta; krčenje zemljišta
  • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
  • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka
  • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
  • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole
  • nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
  • troškovi montažne opreme i strojeva ukoliko su povezani s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
  • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta
 2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu
  • nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
  • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju uvjetima Programa državnih potpora
 3. Unapređenje i inoviranje organizacije poslovanja MSP-ova
  • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja koji će raditi na provedbi projekta tj. aktivnostima inovacije procesa i organizacije poslovanja
  • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja
  • troškovi znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima za potrebe inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
  • troškovi amortizacije instrumenata i opreme
  • Napomena: Prihvatljive kategorije troškova financirat će se samo inovacije procesa i organizacija poslovanja koje su povezane sa početnim ulaganjem za koje se traži regionalna potpora.
 4. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
  • usluge upravljanja projektom
  • usluge stručnog nadzora građenja
  • usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
  • usluge izrade dokumentacije za nabavu
  • usluge pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma
  • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa od 75.000,00 kn
 5. Usavršavanje
  • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
  • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje
  • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom
  • troškovi kotizacije za polaznike usavršavanja 
 6. Grijanje i hlađenje
  • troškovi vezani za implementaciju energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja  (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta)
 7. Promidžba i vidljivost
  • troškovi promidžbe i vidljivosti kojima se objavljuje sufinanciranje projekta od strane EU
 8. Priprema dokumentacije projektnog prijedloga
  • troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i neophodne projektno-tehničke dokumentacije (u iznosu do najviše 4% ukupne vrijednosti projekta) – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta (prihvatljivi od datuma objave poziva)

NAPOMENE:

 • Integralni dio projektne prijave je kompletna investicijska studija (uz svu preostalu dokumentaciju).
 • Ugovorne obveze su rast prihoda od prodaje i izvoza, te rast broja djelatnika.
 • Projekt može trajati do 30. rujna 2023. godine.
 • Predujam se može tražiti na dva načina:
  • Predujam uz uvjet bankovne garancije kada se može tražiti do najviše 40% odobrenih bespovratnih sredstava.
  • Predujam uz uvjet solemnizirane bjanko zadužnice kada se može tražiti do najviše 10% od bespovratnih sredstava.
 • Revizija projekta – Revizorsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora o provjeri troškova projekta, subjekt je obvezan predati za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.500.000,00 kuna.
 • Potpore se neće dodijeliti subjektima koji (između ostalog):
  • nisu registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje dvije godine
  • nemaju niti jednog zaposlenog na temelju sati rada u 2019. godini
  • imaju iskazan negativan EBITDA u 2019. godini
  • nemaju minimalni udio kapitala i rezervi (Pozicija AOP067 u GFI-POD) u pasivi 15% prema godišnjem financijskom izvješću u 2019. godini
  • čiji ukupni godišnji poslovni prihodi iznose manje od 50% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta
  • nisu izvršili isplatu plaća zaposlenicima, plaćanje doprinosa za financiranje obveznih osiguranja ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH.

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija”.