Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti- Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu

Izvještaj pučke pravobranitelice za 2022

I ove godine je ured Pučke pravobraniteljice predao Hrvatskom saboru izvješće za prethodnu godinu.

Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. godinu neovisna je analiza i ocjena stanja zaštite ljudskih prava i sloboda u Hrvatskoj, kao i stanja vezano za određene pojavne oblike povreda prava pojedinaca ili pojedinih društvenih skupina.

Uloga ovog Izvješća jest ukazati na sustavne probleme koji već jesu ili bi uskoro mogli biti vidljivi u svakodnevnom životu građana, i to kroz njihove pritužbe, kroz podatke i informacije prikupljene od širokog kruga dionika, različitih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i vjerskih zajednica, organizacija civilnog društva, sindikata, udruga poslodavaca, akademske zajednice, strukovnih komora, Savjeta za nacionalne manjine, međunarodnih organizacija i drugih.

U izvješću se navodi kako iako su u raznim područjima vidljivi manji pozitivni pomaci, niti u jednom ne mogu dati ocjenu značajnog napretka stanja ljudskih prava i jednakosti.

Tema na koju ćemo se fokusirati u ovom članku je zaštita prijavitelja nepravilnosti. Novitet Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz 2022. godine je da sada prijavitelj slobodno odlučuje hoće li prijavu nepravilnosti podnijeti povjerljivoj osobi koju je imenovao poslodavac ili neposredno pučkoj pravobraniteljici, odnosno može birati između unutarnjeg i vanjskog kanala prijavljivanja što je utjecalo na porast broja vanjskih prijava nepravilnosti za 60,37% i smanjenje broja obavijesti o unutarnjim prijavama za 22,92% u odnosu na prethodnu godinu.

Iz Ureda pučke pravobraniteljice zaključuju da prijavitelji preferiraju podnošenje prijava pučkoj pravobraniteljici, što može upućivati na nepovjerenje u unutarnje prijavljivanje. Ipak, s obzirom da ne postoje službene evidencije o poslodavcima koji su dužni uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja kao niti evidencije o ovim prijavama iz ureda zaključuju da se na temelju ovih podataka ne može se donositi konačan sud.

Unatoč zakonskoj obvezi, neki poslodavci i dalje nisu donijeli opći akt i/ili imenovali povjerljivu osobu i njezina zamjenika. Nastavno na ove propuste, inspektori rada su u 2022. nadležnim sudovima podnijeli pet optužnih prijedloga protiv poslodavaca pravnih osoba i odgovornih osoba u njima, od čega se dva postupka odnose na povrede obveza prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz 2019., a tri na Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz 2022. godine. Prosvjetna inspekcija je tijekom jednog nadzora izrekla mjeru nadziranoj ustanovi te joj naredila postupanje sukladno odredbama Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz 2022. godine, što je izvršeno bez podizanja optužnog prijedloga.

Unutarnje prijavljivanje

Prema zakonskoj obvezi o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti zaprimljenoj putem unutarnjeg prijavljivanja, povjerljiva osoba je dužna obavijestiti pučku pravobraniteljicu. Prošle godine Ured pučke pravobraniteljice zaprimio je 37 obavijesti o zaprimljenim unutarnjim prijavama nepravilnosti. 12 ih se odnosilo na nepravilnosti kod poslodavaca u gospodarstvu i obrtu, 11 u pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, šest u pravnim osobama čiji je osnivač ili u kojima RH ili JLP(R)S imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo, četiri u državnim tijelima, tri u tijelima JLP(R)S te jedna u tijelima s javnim ovlastima.

Iz dostavljenih obavijesti je razvidno da su povjerljive osobe u većini slučajeva upoznate sa zakonskom obvezom zaštite identiteta prijavitelja i prijavljene osobe. Tek u nekoliko predmeta pučka pravobraniteljica navodi kako izvještaji povjerljivih osoba nisu sadržavale dovoljno podataka o prijavi i postupanju. Bilo je potrebno navesti na koje se materijalno područje prijavljena nepravilnost odnosi, je li prijavitelj fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti o kojima je saznala u radnom okruženju, je li njegov identitet uspješno zaštićen ili zaštitu nije tražio, jesu li prijavitelju bila ugrožena ili povrijeđena prava zbog prijave, jesu li povrede spriječene/otklonjene te je li nepravilnost ocijenjena osnovanom i uspješno otklonjena.

Između ostalog naglašavaju kako je pučka pravobraniteljica  vanjski kanal prijavljivanja te svoj postupak provodi neovisno o načinu i ishodu postupanja povjerljive osobe te da prijavu pučkoj pravobraniteljici može podnijeti isključivo prijavitelj nepravilnosti.

Povjerljive osobe o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja dužne su obavijestiti pučku pravobraniteljicu u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi te su uočene nepravilnosti jer su neke prijave dostavljane u sklopu polugodišnjih izvješća o zaprimljenim prijavama sukladno općim aktima poslodavca i time je prekoračen zakonski rok za dostavu navedenih obavijesti.

Ističu kako su među poslodavcima s uspostavljenim unutarnjim kanalom prijavljivanja i neki koji nisu obvezni uspostaviti takav kanal, što je primjer dobre prakse i razumijevanja potrebe za implementiranjem učinkovitih mehanizama suzbijanja nepravilnosti.

Kao pozitivan primjer navode trgovačko društvo s manje od 50 zaposlenih, koje je unatoč nepostojanju zakonske obveze uspostavilo unutarnji kanal prijavljivanja te putem internetske platforme omogućilo postavljanje pitanja vezanih uz nepravilnosti.

U suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca dobili su informacije kako su pojedini poslodavci predvidjeli dodatna prava kojima se mogu koristiti povjerljive osobe i/ili zamjenik, poput edukacija, zasebnog ureda, vanjske stručne pomoći u provođenju postupka povodom prijave nepravilnosti i smanjenog opsega poslova za vrijeme postupanja po prijavama te ističu kako takav pristup radu povjerljive osobe doprinosi njezinom učinkovitom obnašanju zakonom dodijeljenih zadaća i boljoj zaštiti prijavitelja

Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti

Kao tijelo nadležno za vanjsko prijavljivanje u 2022. postupali su u 53 novootvorena predmeta te u 18 predmeta otvorenih u prethodnim godinama.

Iz ovih podataka proizlazi kako su vanjskom prijavljivanju nepravilnosti i dalje skloniji prijavitelji u tzv. javnom sektoru.

U prijavama se ukazivalo na različite nepravilnosti, od onih vezanih uz javne natječaje za zapošljavanje/prijam u službu ili imenovanje na rukovodeće pozicije, pristup informacijama kojima se utječe na interese građana, javnu nabavu, utaju poreza, sklapanje štetnih ugovora i sukob interesa, sve do različitih slučajeva zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem i drugih koruptivnih kaznenih djela.

Osim nepravilnosti, prijavitelji su ponekad navodili i da su žrtve štetnih radnji/osvete zbog prijavljivanja.

U nekoliko predmeta utvrđeno je nepovoljno postupanje poslodavca prema prijavitelju što može dovesti u vezu s prijavljivanjem te su izrečene odgovarajuće mjere.

Naglašavaju kako se još uvijek nedovoljno razumije što je štetna radnja/osveta pa se nepovoljno postupanje poslodavca prema prijavitelju ponekad navodi kao nepravilnost.

Štetne radnje/osvete na koje su prijavitelji ukazivali najčešće su se odnosile na otkaz ugovora o radu, razrješenje s rukovodećeg radnog mjesta, premještaj, raspored na drugo radno mjesto niže složenosti poslova te različite pritiske, poput pokretanja građanskih i/ili kaznenih postupaka.

Iako Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti iz 2022. godine predviđa pravo prijavitelja nepravilnosti na emocionalnu podršku, tijekom 2022. nije ju bilo moguće ostvariti jer Ministarstvo pravosuđa i uprave nije u zakonskom roku, koji je istekao u listopadu 2022., donio akt kojim će urediti njeno pružanje.

Pučka pravobraniteljica je donijela i neke preporuke kao što su Ministarstvu pravosuđa i uprave, da žurno donese Pravilnik o emocionalnoj podršci prijaviteljima nepravilnosti, povezanim osobama i povjerljivim osobama i njihovim zamjenicima te da provede medijsku kampanju usmjerenu prema široj javnosti o važnosti prijavljivanja nepravilnosti i zaštite prijavitelja.

Kompletno izvješće Ureda pučke pravobraniteljice za 2022 godinu na ovu, ali i ostale teme kojima se Ured bavi možete pročitati na Izvješće pučke pravobraniteljice za 2022. (ombudsman.hr), a ukoliko imate bilo kakvih upita oko uspostave unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i uskladiti se sa Zakonom o prijavljivanju unutarnje nepravilnosti obratite nam se na sales@boost.hr

Newsletter

Pretplatite se na naš Newsletter!

Izrada internetske stranice sufinancirana je sredstvima pomoći Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Saznaj više

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”.